Σχέδιο γνωμοδότησης - IMCO_PA(2019)643178Σχέδιο γνωμοδότησης
IMCO_PA(2019)643178

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ
της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών
προς την Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων
σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 715/2007 που αφορά την έγκριση τύπου μηχανοκινήτων οχημάτων όσον αφορά εκπομπές από ελαφρά επιβατηγά και εμπορικά οχήματα (Euro 5 και Euro 6) και σχετικά με την πρόσβαση σε πληροφορίες επισκευής και συντήρησης οχημάτων
(COM(2019)0208 - C9-0009/2019 - 2019/0101(COD))
Συντάκτρια γνωμοδότησης (*): Anna Cavazzini

15.11.2019

Το έγγραφο αυτό δεν υφίσταται σε HTML αλλά διατίθεται στους εξής μορφότυπους: