Lausuntoluonnos - IMCO_PA(2019)643178Lausuntoluonnos
IMCO_PA(2019)643178

LAUSUNTOLUONNOS
sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnalta
ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnalle
ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi moottoriajoneuvojen tyyppihyväksynnästä kevyiden henkilö- ja hyötyajoneuvojen päästöjen (Euro 5 ja Euro 6) osalta ja ajoneuvojen korjaamiseen ja huoltamiseen tarvittavien tietojen saatavuudesta annetun asetuksen (EY) N:o 715/2007 muuttamisesta
(COM(2019)0208 - C9-0009/2019 - 2019/0101(COD))
Valmistelija (*): Anna Cavazzini

15.11.2019

Asiakirjasta ei ole HTML-versiota. Se on saatavilla seuraavissa muodoissa: