Σχέδιο έκθεσης - IMCO_PR(2022)696560Σχέδιο έκθεσης
IMCO_PR(2022)696560

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ
σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα δικαιώματα των καταναλωτών
(COM(2021)0347 - C9-0244/2021 - 2021/0171(COD))
Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών
Συντάκτρια γνωμοδότησης: Kateřina Konečná

31.1.2022

Το έγγραφο αυτό δεν υφίσταται σε HTML αλλά διατίθεται στους εξής μορφότυπους: