Návrh správy - IMCO_PR(2022)696560Návrh správy
IMCO_PR(2022)696560

NÁVRH SPRÁVY
o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o právach spotrebiteľov,
(COM(2021)0347 - C9-0244/2021 - 2021/0171(COD))
Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa
Spravodajkyňa: Kateřina Konečná

31.1.2022

Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch: