Pranešimo projektas - IMCO_PR(2021)697614Pranešimo projektas
IMCO_PR(2021)697614

PRANEŠIMO PROJEKTAS
dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl mašinų gaminių
(COM(2021)0202 - C9-0145/2021 - 2021/0105(COD))
Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas
Pranešėjas: Ivan Štefanec

20.10.2021

Šio dokumento nėra HTML formatu, tačiau jį galima gauti šiais formatais: