Udkast til betænkning - IMCO_PR(2022)736537Udkast til betænkning
IMCO_PR(2022)736537

UDKAST TIL BETÆNKNING
om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2005/29/EF og 2011/83/EU for så vidt angår styrkelse af forbrugernes rolle i den grønne omstilling gennem bedre beskyttelse mod urimelig praksis og bedre oplysning
(COM(2022)0143 - C9-0128/2022 - 2022/0092(COD))
Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse
Ordfører: Biljana Borzan

29.9.2022

Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater: