Σχέδιο έκθεσης - IMCO_PR(2022)736537Σχέδιο έκθεσης
IMCO_PR(2022)736537

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ
σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση των οδηγιών 2005/29/ΕΚ και 2011/83/ΕΕ όσον αφορά την ενδυνάμωση των καταναλωτών για την πράσινη μετάβαση μέσω καλύτερης προστασίας από αθέμιτες πρακτικές και καλύτερης ενημέρωσης
(COM(2022)0143 - C9-0128/2022 - 2022/0092(COD))
Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών
Συντάκτρια γνωμοδότησης: Biljana Borzan

29.9.2022

Το έγγραφο αυτό δεν υφίσταται σε HTML αλλά διατίθεται στους εξής μορφότυπους: