Návrh správy - IMCO_PR(2022)736537Návrh správy
IMCO_PR(2022)736537

NÁVRH SPRÁVY
o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa menia smernice 2005/29/ES a 2011/83/EÚ, pokiaľ ide o posilnenie postavenia spotrebiteľov v rámci zelenej transformácie prostredníctvom lepšej ochrany pred nekalými praktikami a lepšieho informovania
(COM(2022)0143 - C9-0128/2022 - 2022/0092(COD))
Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa
Spravodajkyňa: Biljana Borzan

29.9.2022

Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch: