Σχέδιο έκθεσης - IMCO_PR(2023)746732Σχέδιο έκθεσης
IMCO_PR(2023)746732

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ
σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη συλλογή και την κοινοχρησία δεδομένων που αφορούν υπηρεσίες βραχυχρόνιας μίσθωσης ακινήτων και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1724
(COM(2022)0571 - C9-0371/2022 - 2022/0358(COD))
Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών
Εισηγήτρια: Kim Van Sparrentak

4.5.2023

Το έγγραφο αυτό δεν υφίσταται σε HTML αλλά διατίθεται στους εξής μορφότυπους: