Návrh správy - IMCO_PR(2023)746732Návrh správy
IMCO_PR(2023)746732

NÁVRH SPRÁVY
o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o zbere a výmene údajov týkajúcich sa služieb krátkodobého prenájmu ubytovania a o zmene nariadenia (EÚ) 2018/1724
(COM(2022)0571 - C9-0371/2022 - 2022/0358(COD))
Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa
Spravodajkyňa: Kim Van Sparrentak

4.5.2023

Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch: