Γνωμοδότηση - INTA_AD(2011)452829Γνωμοδότηση
INTA_AD(2011)452829

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ
της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου
προς την Επιτροπή Ανάπτυξης
σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της αφενός και της Δημοκρατίας της Ν. Αφρικής αφετέρου, που τροποποιεί τη Συμφωνία Εμπορίου, Ανάπτυξης και Συνεργασίας (ΣΕΑΣ)
(10297/210 - C7-0190/2010 - 2010/0119(NLE))
Συντάκτης γνωμοδότησης: Niccolò Rinaldi

17.1.2011

Το έγγραφο αυτό δεν υφίσταται σε HTML αλλά διατίθεται στους εξής μορφότυπους: