Становище - INTA_AD(2013)514625Становище
INTA_AD(2013)514625

СТАНОВИЩЕ
на комисията по международна търговия
на вниманието на комисията по правни въпроси
относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 207/2009 на Съвета относно марката на Общността
(COM(2013)0161 - C7-0087/2013 - 2013/0088(COD))
Докладчик по становище: Джордже Сабин Куташ

15.10.2013

Този документ не съществува във формат HTML, но е на разположение в следните формати: