Lausunto - INTA_AD(2013)514625Lausunto
INTA_AD(2013)514625

LAUSUNTO
kansainvälisen kaupan valiokunnalta
oikeudellisten asioiden valiokunnalle
ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yhteisön tavaramerkistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 207/2009 muuttamisesta
(COM(2013)0161 - C7-0087/2013 - 2013/0088(COD))
Valmistelija: George Sabin Cutaş

15.10.2013

Asiakirjasta ei ole HTML-versiota. Se on saatavilla seuraavissa muodoissa: