Mišljenje - INTA_AD(2013)514625Mišljenje
INTA_AD(2013)514625

MIŠLJENJE
Odbora za međunarodnu trgovinu
upućeno Odboru za pravna pitanja
o prijedlogu Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća kojom se izmjenjuje Uredba Vijeća (EZ) br. 207/2009 o žigu Zajednice
(COM(2013)0161 - C7-0087/2013 - 2013/0088(COD))
Izvjestitelj za mišljenje: George Sabin Cutaş

15.10.2013

Dokument ne postoji u HTML obliku, no dostupan je u sljedećim formatima: