Nuomonė - INTA_AD(2013)514625Nuomonė
INTA_AD(2013)514625

NUOMONĖ
Tarptautinės prekybos komiteto
pateikta Teisės reikalų komitetui
dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 207/2009 dėl Bendrijos prekių ženklo
(COM(2013)0161 - C7-0087/2013 - 2013/0088(COD))
Nuomonės referentas: George Sabin Cutaş

15.10.2013

Šio dokumento nėra HTML formatu, tačiau jį galima gauti šiais formatais: