Atzinums - INTA_AD(2013)514625Atzinums
INTA_AD(2013)514625

ATZINUMS
Sniegusi Starptautiskās tirdzniecības komiteja
Juridiskajai komitejai
par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Padomes Regulu (EK) Nr. 207/2009 par Kopienas preču zīmi
(COM(2013)0161 - C7-0087/2013 - 2013/0088(COD))
Atzinumu sagatavoja: George Sabin Cutaş

15.10.2013

Šis dokuments nav pieejams HTML formātā, bet ir pieejams šādos formātos: