Γνωμοδότηση - INTA_AD(2021)689605Γνωμοδότηση
INTA_AD(2021)689605

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ
της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου
προς την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας
σχετικά με μια ευρωπαϊκή στρατηγική για τις κρίσιμες πρώτες ύλες
(2021/2011(INI))
Συντάκτης γνωμοδότησης(*): Roman Haider

14.7.2021

Το έγγραφο αυτό δεν υφίσταται σε HTML αλλά διατίθεται στους εξής μορφότυπους: