Nuomonė - INTA_AD(2021)689605Nuomonė
INTA_AD(2021)689605

NUOMONĖ
Tarptautinės prekybos komiteto
pateikta Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetui
dėl Europos svarbiausiųjų žaliavų strategijos
(2021/2011(INI))
Nuomonės referentas (*): Roman Haider

14.7.2021

Šio dokumento nėra HTML formatu, tačiau jį galima gauti šiais formatais: