Stanovisko - INTA_AD(2021)689605Stanovisko
INTA_AD(2021)689605

STANOVISKO
Výboru pre medzinárodný obchod
pre Výbor pre priemysel, výskum a energetiku
k európskej stratégii pre kritické suroviny
(2021/2011(INI))
Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko (*): Roman Haider

14.7.2021

Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch: