Τροπολογίες - INTA_AM(2013)516721Τροπολογίες
INTA_AM(2013)516721

  Σχέδιο πρότασης ψηφίσματος
  Vital Moreira, Helmut Scholz
  (PE513.250v01-00)
  σχετικά με τις διαπραγματεύσεις ΕΕ - Κίνας για μια διμερή επενδυτική συμφωνία
  [2013/2674 (RSP)].

  23.8.2013

  Το έγγραφο αυτό δεν υφίσταται σε HTML αλλά διατίθεται στους εξής μορφότυπους: