Τροπολογίες - INTA_AM(2013)516721Τροπολογίες
INTA_AM(2013)516721

Σχέδιο πρότασης ψηφίσματος
Vital Moreira, Helmut Scholz
(PE513.250v01-00)
σχετικά με τις διαπραγματεύσεις ΕΕ - Κίνας για μια διμερή επενδυτική συμφωνία
[2013/2674 (RSP)].

23.8.2013

Το έγγραφο αυτό δεν υφίσταται σε HTML αλλά διατίθεται στους εξής μορφότυπους: