Τροπολογίες - INTA_AM(2015)552035Τροπολογίες
INTA_AM(2015)552035

Σχέδιο έκθεσης
Bernd Lange
(PE549.135v01-00)
σχετικά με την έκθεση που περιέχει τις συστάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που αφορούν τις διαπραγματεύσεις για τη διατλαντική εταιρική σχέση συναλλαγών και επενδύσεων (TTIP)
(2014/2228(INI))

30.3.2015

Το έγγραφο αυτό δεν υφίσταται σε HTML αλλά διατίθεται στους εξής μορφότυπους: