Τροπολογίες - INTA_AM(2019)643172Τροπολογίες
INTA_AM(2019)643172

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
1 - 15
Σχέδιο σύστασης
Jan Zahradil
(PE642.857v01-00)
σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη σύναψη της συμφωνίας ελεύθερων συναλλαγών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας του Βιετνάμ
Πρόταση απόφασης
(COM(2018)0691 - C9-0023/2019 - 2018/0356(NLE))

12.11.2019

Το έγγραφο αυτό δεν υφίσταται σε HTML αλλά διατίθεται στους εξής μορφότυπους: