Poprawki - INTA_AM(2019)643172Poprawki
INTA_AM(2019)643172

POPRAWKI
1 - 15
Projekt zalecenia
Jan Zahradil
(PE642.857v01-00)
w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia Umowy o wolnym handlu między Unią Europejską a Socjalistyczną Republiką Wietnamu
Wniosek dotyczący decyzji
(COM(2018)0691 - C9-0023/2019 - 2018/0356(NLE))

12.11.2019

Ten dokument nie istnieje w formacie HTML, ale jest dostępny w tych formatach: