Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy - INTA_AM(2019)643172Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy
INTA_AM(2019)643172

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY
1 - 15
Návrh odporúčania
Jan Zahradil
(PE642.857v01-00)
o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody o voľnom obchode medzi Európskou úniou a Vietnamskou socialistickou republikou
Návrh rozhodnutia
(COM(2018)0691 - C9-0023/2019 - 2018/0356(NLE))

12.11.2019

Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch: