Τροπολογίες - INTA_AM(2021)699064Τροπολογίες
INTA_AM(2021)699064

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
103 - 318
Σχέδιο έκθεσης
Daniel Caspary
(PE695.192v01-00)
Πρόσβαση των αγαθών και υπηρεσιών τρίτων χωρών στην εσωτερική αγορά της Ένωσης στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων και τις διαδικασίες που υποστηρίζουν τις διαπραγματεύσεις σχετικά με την πρόσβαση των αγαθών και υπηρεσιών της Ένωσης στις αγορές δημοσίων συμβάσεων τρίτων χωρών
Πρόταση κανονισμού
(COM(2016)0034 - C8-0018/2016 - 2012/0060(COD))

18.10.2021

Το έγγραφο αυτό δεν υφίσταται σε HTML αλλά διατίθεται στους εξής μορφότυπους: