Pakeitimai - INTA_AM(2021)699064Pakeitimai
INTA_AM(2021)699064

PAKEITIMAI
103 - 318
Pranešimo projektas
Daniel Caspary
(PE695.192v01-00)
Trečiųjų šalių prekių ir paslaugų patekimas į Sąjungos viešųjų pirkimų vidaus rinką ir procedūros, kuriomis remiamos derybos dėl Sąjungos prekių ir paslaugų patekimo į trečiųjų šalių viešųjų pirkimų rinkas
Pasiūlymas dėl reglamento
(COM(2016)0034 - C8-0018/2016 - 2012/0060(COD))

18.10.2021

Šio dokumento nėra HTML formatu, tačiau jį galima gauti šiais formatais: