PDF 189kWORD 332k

 

Komisja Handlu Międzynarodowego

 

INTA(2019)1202_1

PROJEKT PORZĄDKU DZIENNEGO

Posiedzenie

Poniedziałek 2 grudnia 2019 r., w godz. 15.00 – 17.30 i 17.30 – 18.30  (posiedzenie koordynatorów)

Wtorek 3 grudnia 2019 r., w godz. 9.00 – 12.30 i 15.00 – 18.30

Bruksela

Sala: Altiero Spinelli (1G-3)

2 grudnia 2019 r., w godz. 15.00 – 17.30

1. Przyjęcie porządku dziennego

2. Zatwierdzenie protokołów posiedzeń

         6-7 listopada 2019 r. PV – PE643.179v01-00

3. Komunikaty przewodniczącego dotyczące decyzji koordynatorów

4. Komunikaty przewodniczącego

5. Sprostowanie dotyczące podziału kontyngentów taryfowych uwzględnionych w unijnej liście koncesyjnej WTO po wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa z Unii oraz zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 32/2000
***I 2018/0158(COD)

6. Wymiana poglądów z Europejską Izbą Handlową w Wietnamie, Międzynarodową Organizacją Pracy (MOP) i Międzynarodową Konfederacją Związków Zawodowych (ITUC) na temat umowy o wolnym handlu między UE a Wietnamem oraz umowy o ochronie inwestycji między UE a Wietnamem

7. Wymiana poglądów w sprawie wdrożenia rozporządzenia w sprawie przeciwdziałania torturom (rozporządzenie (UE) 2019/125)

2 grudnia 2019 r., w godz. 17.30 – 18.30  (przy drzwiach zamkniętych)

8. Posiedzenie koordynatorów

3 grudnia 2019 r., w godz. 9.00 – 12.30

9. Polityka konkurencji – sprawozdanie roczne za 2019 r.

INTA/9/01612

 2019/2131(INI) 

 

Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej:

 

Enikő Győri (PPE)

PA – PE643.140v01-00

Przedm. właśc.:

 

ECON –

Stéphanie Yon-Courtin (Renew)

PR – PE641.227v01-00

 

         Rozpatrzenie projektu opinii

10. Dostęp towarów i usług z państw trzecich do rynku wewnętrznego zamówień publicznych w Unii oraz procedury wspierające negocjacje w sprawie dostępu unijnych towarów i usług do rynku zamówień publicznych państw trzecich

INTA/9/00039

***I 2012/0060(COD) COM(2016)0034 – C8-0018/2016

 

Sprawozdawca:

 

Daniel Caspary (PPE)

 

Przedm. właśc.:

 

INTA*

 

 

Opiniodawcza:

 

DEVE, EMPL, ITRE, IMCO*, JURI

 

         Wymiana poglądów

*** Głosowanie elektroniczne *** o godz. 10.00

11. Udzielenie pomocy makrofinansowej Jordańskiemu Królestwu Haszymidzkiemu

INTA/9/01222

***I 2019/0192(COD) COM(2019)0411 – C9-0116/2019

 

Sprawozdawczyni:

 

Luisa Regimenti (ID)

PR – PE641.311v01-00
AM – PE643.221v01-00

Przedm. właśc.:

 

INTA

 

 

Opiniodawcza:

 

AFET –

Decyzja: brak opinii

 

 

BUDG –

Johan Van Overtveldt (ECR)

AL – PE643.076v01-00

 

         Przyjęcie projektu sprawozdania

         Termin składania poprawek: 14 listopada 2019 r., godz. 18.00

12. Przystąpienie Wysp Salomona do Umowy przejściowej o partnerstwie między Wspólnotą Europejską, z jednej strony, a państwami Pacyfiku, z drugiej strony

INTA/9/00467

*** 2019/0099(NLE) 09405/2019 – C9-0010/2019

 

Sprawozdawca:

 

André Rougé (ID)

PR – PE642.904v02-00
AM – PE643.212v01-00

Przedm. właśc.:

 

INTA

 

 

Opiniodawcza:

 

DEVE –

Michèle Rivasi (Verts/ALE)

PA – PE642.995v02-00
AM – PE644.765v02-00

 

PECH –

Decyzja: brak opinii

 

 

         Przyjęcie projektu zalecenia (zgoda)

         Termin składania poprawek: 14 listopada 2019 r., godz. 18.00

*** Koniec głosowania elektronicznego ***

13. Działalność grup monitorujących

INTA/9/01201

         Sprawozdanie dla komisji

14. Stan zaawansowania procedury czasowego wycofania preferencji taryfowych dla Kambodży na mocy rozporządzenia w sprawie GSP (rozporządzenie (UE) 978/2012)

15. Wymiana poglądów w sprawie wdrożenia rozporządzenia w sprawie minerałów z regionów ogarniętych konfliktami (rozporządzenie (UE) 2017/821)

Wspólna debata

16. Zawarcie Umowy o wolnym handlu między Unią Europejską a Socjalistyczną Republiką Wietnamu

INTA/9/00393

*** 2018/0356(NLE) 06050/2019 – C9-0023/2019

 

Sprawozdawca:

 

Jan Zahradil (ECR)

PR – PE642.857v01-00
AM – PE643.172v01-00

Przedm. właśc.:

 

INTA

 

 

Opiniodawcza:

 

AFET, DEVE, PECH

 

         Rozpatrzenie poprawek

         Termin składania poprawek: 11 listopada 2019 r., godz. 17.00

17. Zawarcie Umowy o wolnym handlu między Unią Europejską a Socjalistyczną Republiką Wietnamu

INTA/9/01391

 2018/0356M(NLE) 

 

Sprawozdawca:

 

Jan Zahradil (ECR)

PR – PE642.858v01-00
AM – PE643.175v02-00

Przedm. właśc.:

 

INTA

 

 

Opiniodawcza:

 

AFET, DEVE, PECH

 

         Rozpatrzenie poprawek

         Termin składania poprawek: 11 listopada 2019 r., godz. 17.00

* * *

Wspólna debata

18. Umowa o ochronie inwestycji między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Socjalistyczną Republiką Wietnamu, z drugiej strony

INTA/9/00391

*** 2018/0358(NLE) 05931/2019 – C9-0020/2019

 

Sprawozdawca:

 

Jan Zahradil (ECR)

PR – PE642.860v01-00
AM – PE643.173v01-00

Przedm. właśc.:

 

INTA

 

 

Opiniodawcza:

 

AFET, DEVE

 

         Rozpatrzenie poprawek

         Termin składania poprawek: 11 listopada 2019 r., godz. 17.00

19. Umowa o ochronie inwestycji między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Socjalistyczną Republiką Wietnamu, z drugiej strony

INTA/9/01390

 2018/0358M(NLE) 

 

Sprawozdawca:

 

Jan Zahradil (ECR)

PR – PE642.888v01-00
AM – PE643.174v02-00

Przedm. właśc.:

 

INTA

 

 

Opiniodawcza:

 

AFET, DEVE

 

         Rozpatrzenie poprawek

         Termin składania poprawek: 11 listopada 2019 r., godz. 17.00

* * *

3 grudnia 2019 r., w godz. 15.00 – 17.00

Wysłuchanie publiczne

20. Czy można ocalić Organ Apelacyjny WTO?

INTA/9/01860

         Wysłuchanie (zob. odrębny program)

3 grudnia 2019 r., w godz. 17.00 – 18.30

21. Przedstawienie sprawozdania pt. „Z Europy do świata: wyzwania stojące przed europejskimi kobietami biznesu”

22. Przedstawienie przez Komisję sprawozdania z wdrażania rozporządzenia UE w sprawie kontroli wywozu produktów podwójnego zastosowania (rozporządzenie (WE) nr 428/2009)

23. Sprawy różne

24. Następne posiedzenia

         20-21 stycznia 2020 r. (Bruksela)

Ostatnia aktualizacja: 2 grudnia 2019Zastrzeżenia prawne - Polityka ochrony prywatności