PDF 184kWORD 300k

 

 

Starptautiskās tirdzniecības komiteja

 

INTA(2020)0219_1

DARBA KĀRTĪBAS PROJEKTS

Sanāksme

Trešdien, 2020. gada 19. februārī, plkst. 9.00–11.30 un plkst. 11.30–12.30  (koordinatoru sanāksme)  un plkst. 15.00–18.30

Ceturtdien, 2020. gada 20. februārī, plkst. 9.00–12.30

Briselē

Telpa: József Antall (6Q2)

2020. gada 19. februārī plkst. 9.00–11.30

1. Darba kārtības pieņemšana

2. Protokolu apstiprināšana sanāksmēm, kas notika:

         2020. gada 20.–21. janvārī PV – PE646.953v01-00

3. Sanāksmes vadītāja paziņojumi par koordinatoru lēmumiem

4. Sanāksmes vadītāja(-as) paziņojumi

5. Stāvoklis pašlaik notiekošajās trialoga sarunās

INTA/9/01200

         Ziņošana komitejai

6. 2018. gada ziņojums par kopējās tirdzniecības politikas īstenošanu

INTA/9/02089

 2019/2197(INI) 

 

Referents:

 

Jörgen Warborn (PPE)

 

Atbildīgā komiteja:

 

INTA

 

 

Atzinumi:

 

DEVE

 

         Viedokļu apmaiņa

7. Padomes lēmums par to, lai Savienības vārdā noslēgtu nolīgumu vēstuļu apmaiņas veidā starp Eiropas Savienību un Šveici saistībā ar sarunām, kas saskaņā ar 1994. gada VVTT XXVIII pantu risinātas par Šveices PTO koncesiju grozījumu attiecībā uz gaļu, kam pievienotas garšvielas, bet kas nav tālāk apstrādāta

INTA/9/01431

*** 2019/0196(NLE) 12482/2019 – C9-0194/2019

 

Referents:

 

Jörgen Warborn (PPE)

PR – PE646.756v01-00

Atbildīgā komiteja:

 

INTA

 

 

 

         Ieteikuma projekta izskatīšana (piekrišana)

8. Ieteikums Padomei, Komisijai un Savienības Augstajam pārstāvim ārlietās un drošības politikas jautājumos par Austrumu partnerību, gatavojoties 2020. gada jūnija samitam

INTA/9/02112

 2019/2209(INI) 

 

Atzinuma sagatavotāja:

 

Markéta Gregorová (Verts/ALE)

PA – PE646.754v01-00

Atbildīgā komiteja:

 

AFET –

Petras Auštrevičius (Renew)

PR – PE646.863v01-00

 

         Atzinuma projekta izskatīšana

9. Ieteikums Padomei, Komisijai un Savienības Augstajam pārstāvim ārlietās un drošības politikas jautājumos par Rietumbalkāniem, gatavojoties 2020. gada maija samitam

INTA/9/02114

 2019/2210(INI) 

 

Atzinuma sagatavotājs:

 

Reinhard Bütikofer (Verts/ALE)

PA – PE646.975v03-00

Atbildīgā komiteja:

 

AFET –

Tonino Picula (S&D)

PR – PE646.913v01-00

 

         Atzinuma projekta izskatīšana

10. Iepazīstināšana ar ziņojumu par vispārējo preferenču sistēmu, kas aptver laikposmu no 2018. līdz 2019. gadam

2020. gada 19. februārī plkst. 11.30–12.30  (aiz slēgtām durvīm)

11. Koordinatoru sanāksme

2020. gada 19. februārī plkst. 15.00–16.30

12. Viedokļu apmaiņa ar tirdzniecības komisāru Phil Hogan saistībā ar strukturēto dialogu ar Komisiju

2020. gada 19. februārī plkst. 16.30–18.30

13. Uzraudzības grupas pasākumi

INTA/9/01201

         Ziņošana komitejai

14. Pašreizējā situācija saistībā ar tarifa preferenču pagaidu atcelšanu Kambodžai saskaņā ar VPS regulu (Regula (ES) Nr. 978/2012)

Aiz slēgtām durvīm

15. Ārvalstu tiešo ieguldījumu Savienībā izvērtēšana - gatavošanās īstenošanai

* * *

2020. gada 20. februārī plkst. 9.00–10.00

16. Savienības tiesību īstenošana starptautiskās tirdzniecības noteikumu piemērošanai un izpildei

INTA/9/02125

***I 2019/0273(COD) COM(2019)0623 – C9-0197/2019

 

Referente:

 

Marie-Pierre Vedrenne (Renew)

 

Atbildīgā komiteja:

 

INTA

 

 

 

         Viedokļu apmaiņa

17. Komisijas uzstāšanās par pašreizējo stāvokli saistībā ar ES tērauda aizsardzību pēc pirmās pārskatīšanas un tālākie pasākumi

2020. gada 20. februārī plkst. 10.00–12.30

Piedaloties Parlamentārās konferences par Pasaules Tirdzniecības organizāciju (PTO) Koordinācijas komitejas locekļiem

18. PTO reforma
Viedokļu apmaiņa ar Kanādas vēstnieku PTO Stephen de Boer

19. PTO sarunas par zivsaimniecības subsīdijām

20. Viedokļu apmaiņa par Japānas, Amerikas Savienoto Valstu un Eiropas Savienības tirdzniecības ministru 2020. gada 14. janvāra trīspusējās sanāksmes par PTO noteikumiem rezultātiem

21. Dažādi jautājumi

22. Nākamās sanāksmes

         2020. gada 16.–17. martā (Briselē)

Pēdējā atjaunošana: 2020. gada 18. februārisJuridisks paziņojums - Privātuma politika