Ziņojuma projekts - INTA_PR(2018)616703Ziņojuma projekts
INTA_PR(2018)616703

  IETEIKUMA PROJEKTS
  par priekšlikumu Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu Nolīgumu vēstuļu apmaiņas veidā starp Eiropas Savienību un Šveices Konfederāciju par izcelsmes kumulāciju starp Eiropas Savienību, Šveices Konfederāciju, Norvēģijas Karalisti un Turcijas Republiku vispārējo preferenču sistēmas satvarā
  (05882/2017 - C8-0241/2017 - 2016/0328(NLE))
  Starptautiskās tirdzniecības komiteja
  Referente: Tiziana Beghin

  13.3.2018

  Šis dokuments nav pieejams HTML formātā, bet ir pieejams šādos formātos: