Σχέδιο έκθεσης - INTA_PR(2018)627788Σχέδιο έκθεσης
INTA_PR(2018)627788

  ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ
  σχετικά με σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για την προσχώρηση της Σαμόα στην ενδιάμεση συμφωνία εταιρικής σχέσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, αφενός, και των κρατών του Ειρηνικού, αφετέρου
  (12281/2018 - C8-0434/2018 - 2018/0291(NLE))
  Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου
  Εισηγητής: David Martin

  15.10.2018

  Το έγγραφο αυτό δεν υφίσταται σε HTML αλλά διατίθεται στους εξής μορφότυπους: