Проектодоклад - INTA_PR(2021)695192Проектодоклад
INTA_PR(2021)695192

ПРОЕКТ НА ВТОРИ ДОКЛАД
относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно достъпа на стоки и услуги от трети държави до вътрешния пазар на обществени поръчки на Съюза и за определяне на процедурите за подпомагане на преговорите относно достъпа на съюзни стоки и услуги до пазарите на обществени поръчки на трети държави
(COM(2016)0034 - C9-0018/2016 - 2012/0060(COD))
Комисия по международна търговия
Докладчик: Даниел Каспари

27.7.2021

Този документ не съществува във формат HTML, но е на разположение в следните формати: