Förslag till betänkande - INTA_PR(2021)703002Förslag till betänkande
INTA_PR(2021)703002

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE
om Europaparlamentets och rådets förordning om utländska subventioner som snedvrider den inre marknaden
(COM(2021)0223 - C9-0167/2021 - 2021/0114(COD))
Utskottet för internationell handel
Föredragande: Christophe Hansen

18.12.2021

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format: