Raporti projekt - INTA_PR(2022)703008Raporti projekt
INTA_PR(2022)703008

RAPORTI PROJEKT
ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus liidu ja selle liikmesriikide kaitse kohta kolmandate riikide poolse majandusliku survestamise eest
(COM(2021)0775 - C9-0000/2021 - 2021/0406(COD))
Rahvusvahelise kaubanduse komisjon
Arvamuse koostaja: Bernd Lange

19.4.2022

Dokumendist puudub HTML-versioon, kuid olemas on järgmised vormingud: