Ziņojuma projekts - INTA_PR(2022)703008Ziņojuma projekts
INTA_PR(2022)703008

ZIŅOJUMA PROJEKTS
par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Savienības un tās dalībvalstu aizsardzību pret trešo valstu īstenotu ekonomisko piespiešanu
(COM(2021)0775 - C9-0000/2021 - 2021/0406(COD))
Starptautiskās tirdzniecības komiteja
Referents: Bernd Lange

19.4.2022

Šis dokuments nav pieejams HTML formātā, bet ir pieejams šādos formātos: