Förslag till betänkande - INTA_PR(2022)703008Förslag till betänkande
INTA_PR(2022)703008

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE
om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om skydd av unionen och dess medlemsstater mot ekonomiskt tvång från tredjeländer
(COM(2021)0775 - C9-0000/2021 - 2021/0406(COD))
Utskottet för internationell handel
Föredragande: Bernd Lange

19.4.2022

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format: