Γνωμοδότηση - ITRE_AD(2010)443084Γνωμοδότηση
ITRE_AD(2010)443084

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ
της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας
προς την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων
σχετικά με την ενίσχυση της χημικής, βιολογικής, ραδιολογικής και πυρηνικής (ΧΒΡΠ) ασφάλειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση - σχέδιο δράσης της ΕΕ στον ΧΒΡΠ τομέα
(2010/2114(INI))
Συντάκτης γνωμοδότησης: Gaston Franco

4.10.2010

Το έγγραφο αυτό δεν υφίσταται σε HTML αλλά διατίθεται στους εξής μορφότυπους: