Arvamus - ITRE_AD(2010)443084Arvamus
ITRE_AD(2010)443084

ARVAMUS
Esitaja: tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon
Saaja: kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon
Euroopa Liidu keemilise, bioloogilise, radioloogilise ja tuumajulgeoleku suurendamine - ELi KBRT-julgeoleku tegevuskava
(2010/2114(INI))
Arvamuse koostaja: Gaston Franco

4.10.2010

Dokumendist puudub HTML-versioon, kuid olemas on järgmised vormingud: