Nuomonė - ITRE_AD(2010)443084Nuomonė
ITRE_AD(2010)443084

NUOMONĖ
Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto
pateikta Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetui
dėl cheminio, biologinio, radiologinio ir branduolinio (ChBRB) saugumo Europos Sąjungoje - ES ChBRB veiksmų planas
(2010/2114(INI))
Nuomonės referentas: Gaston Franco

4.10.2010

Šio dokumento nėra HTML formatu, tačiau jį galima gauti šiais formatais: