Atzinums - ITRE_AD(2010)443084Atzinums
ITRE_AD(2010)443084

ATZINUMS
Sniegusi Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja
Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejai
par ķīmiskās, bioloģiskās, radioloģiskās un kodoldrošības stiprināšanu Eiropas Savienībā — ES CBRN rīcības plāns
(2010/2114(INI))
Atzinumu sagatavoja: Gaston Franco

4.10.2010

Šis dokuments nav pieejams HTML formātā, bet ir pieejams šādos formātos: