Stanovisko - ITRE_AD(2011)452612Stanovisko
ITRE_AD(2011)452612

STANOVISKO
Výboru pre priemysel, výskum a energetiku
pre Výbor pre dopravu a cestovný ruch
k dopravným aplikáciám globálneho navigačného satelitného systému - krátkodobá a dlhodobá politika EÚ
(2010/2208(INI))
Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Norbert Glante

28.1.2011

Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch: