Становище - ITRE_AD(2012)473711Становище
ITRE_AD(2012)473711

СТАНОВИЩЕ
на комисията по промишленост, изследвания и енергетика
на вниманието на комисията по икономически и парични въпроси
относно предложението за директива на Съвета за изменение на Директива 2003/96/EО относно преструктурирането на правната рамка на Общността за данъчно облагане на енергийните продукти и електроенергията
(COM(2011)0169 - C7-0105/2011 - 2011/0092(CNS))
Докладчик по становище: Béla Kovács

7.2.2012

Този документ не съществува във формат HTML, но е на разположение в следните формати: