Arvamus - ITRE_AD(2012)473711Arvamus
ITRE_AD(2012)473711

ARVAMUS
Esitaja: tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon
Saaja: majandus- ja rahanduskomisjon
Ettepanek võtta vastu nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2003/96/EÜ (millega korraldatakse ümber energiatoodete ja elektrienergia maksustamise ühenduse raamistik)
(COM(2011)0169 - C7-0105/2011 - 2011/0092(CNS))
Arvamuse koostaja: Béla Kovács

7.2.2012

Dokumendist puudub HTML-versioon, kuid olemas on järgmised vormingud: