Nuomonė - ITRE_AD(2012)473711Nuomonė
ITRE_AD(2012)473711

NUOMONĖ
Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto
pateikta Ekonomikos ir pinigų politikos komitetui
dėl pasiūlymo dėl Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2003/96/EB, pakeičianti Bendrijos energetikos produktų ir elektros energijos mokesčių struktūrą
(COM(2011)0169 - C7-0105/2011 - 2011/0092(CNS))
Nuomonės referentas: Béla Kovács

7.2.2012

Šio dokumento nėra HTML formatu, tačiau jį galima gauti šiais formatais: