Atzinums - ITRE_AD(2012)473711Atzinums
ITRE_AD(2012)473711

ATZINUMS
Sniegusi Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja
Ekonomikas un monetārajai komitejai
par priekšlikumu Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2003/96/EK, kas pārkārto Kopienas noteikumus par nodokļu uzlikšanu energoproduktiem un elektroenerģijai
(COM(2011)0169 - C7-0105/2011 - 2011/0092(CNS))
Atzinumu sagatavoja: Béla Kovács

7.2.2012

Šis dokuments nav pieejams HTML formātā, bet ir pieejams šādos formātos: