Advies - ITRE_AD(2012)473711Advies
ITRE_AD(2012)473711

ADVIES
van de Commissie industrie, onderzoek en energie
aan de Commissie economische en monetaire zaken
inzake het voorstel voor een richtlijn van de Raad houdende wijziging van Richtlijn 2003/96/EG tot herstructurering van de communautaire regeling voor de belasting van energieproducten en elektriciteit
(COM(2011)0169 - C7-0105/2011 - 2011/0092(CNS))
Rapporteur voor advies: Béla Kovács

7.2.2012

Dit document bestaat niet in HTML, maar is beschikbaar in de volgende formaten: