OPINIA
Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii
dla Komisji Gospodarczej i Monetarnej
w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Rady zmieniającej dyrektywę 2003/96/WE w sprawie restrukturyzacji wspólnotowych przepisów ramowych dotyczących opodatkowania produktów energetycznych i energii elektrycznej
(COM(2011)0169 - C7-0105/2011 - 2011/0092(CNS))
Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Béla Kovács

7.2.2012

Ten dokument nie istnieje w formacie HTML, ale jest dostępny w tych formatach: