AVIZ
al Comisiei pentru industrie, cercetare şi energie
destinat Comisiei pentru afaceri economice şi monetare
referitor la propunerea de directivă a Consiliului de modificare a Directivei 2003/96/CE a Consiliului din 27 octombrie 2003 privind restructurarea cadrului comunitar de impozitare a produselor energetice şi a electricităţii
(COM(2011)0169 - C7-0105/2011 - 2011/0092(CNS))
Raportor pentru aviz: Béla Kovács

7.2.2012

Acest document nu există în format html, dar este disponibil în formatele următoare: