Yttrande - ITRE_AD(2012)473711Yttrande
ITRE_AD(2012)473711

YTTRANDE
från utskottet för industrifrågor, forskning och energi
till utskottet för ekonomi och valutafrågor
över utkastet till rådets direktiv om ändring av direktiv 2003/96/EG om en omstrukturering av gemenskapsramen för beskattning av energiprodukter och elektricitet
(COM(2011)0169 - C7-0105/2011 - 2011/0092(CNS))
Föredragande: Béla Kovács

7.2.2012

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format: