Становище - ITRE_AD(2013)496562Становище
ITRE_AD(2013)496562

СТАНОВИЩЕ
на комисията по промишленост, изследвания и енергетика
на вниманието на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи
относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни (общ регламент относно защитата на данните)
(COM(2012)0011 - C7-0025/2012 - 2012/0011(COD))
Докладчик по становище: Seán Kelly

26.2.2013

Този документ не съществува във формат HTML, но е на разположение в следните формати: