Arvamus - ITRE_AD(2013)496562Arvamus
ITRE_AD(2013)496562

ARVAMUS
Esitaja: tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon
Saaja: kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon
Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise kohta (isikuandmete kaitse üldmäärus)
(COM(2012)0011 - C7-0025/2012 - 2012/0011(COD))
Arvamuse koostaja: Seán Kelly

26.2.2013

Dokumendist puudub HTML-versioon, kuid olemas on järgmised vormingud: